Heraldická kancelář Alerion

Znaky a vlajky místních částí, osad a čtvrtí

Dle zákona o obcích mohou i místní části obcí, městysů a měst, osady, čtvrti, vesnice a vsi, tedy převážně stavebně oddělené odlehlejší části obce, které nejsou administrativně samostatnými obcemi, předkládat orgánům obce návrhy týkající se rozvoje obce a jejího rozpočtu. Takovým může být právě i vytvoření a udělení znaku a vlajky místní části, osady nebo čtvrti. Analogicky dle zákona o obcích mají takové symboly splňovat heraldické a grafické náležitosti předepsané znakům a vlajkám obcí, městysů a měst v České republice (stanoví je česká komunální heraldická praxe a Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je však v případě osad a místních částí obcí oficiálně neprojednává a neschvaluje). Zpravidla si proto vedení místní části, osady či čtvrti (reprezentované předsedou osadního či místního výboru) objedná návrhy svého znaku a vlajky u naší heraldické kanceláře s následným podáním žádosti o udělení těchto symbolů starostovi či místostarostovi obce (příp. zastupitelstvu obce), které osadě či místní části takové právo přizná a heraldické symboly (znak a vlajku) udělí. Zpravidla se tak děje písemným aktem obce, spojeným se slavnostním předáním vyobrazené podoby znaku vlajky a jejich heraldickým popisem (blasonem) v pamětních deskách.

Z autorského pera naší Heraldické kanceláře Alerion pocházejí například tyto symboly místních částí a osad:

Znak a vlajka obce Karasín (místní část města Bystřice nad Pernštejnem)
Znak a vlajka obce Dvořiště (místní část města Bystřice nad Pernštejnem)
Znak a vlajka obce Vítochov (místní část města Bystřice nad Pernštejnem)
Znak a vlajka místní části Nedvězí (místní část statutárního města Olomouce)
Znak a vlajka obce Stříbřec (včetně znaků a vlajek katastrálních částí obce Stříbřec, Libořezy a Mníšek)

    

Vlajka – obec Karasín  Znak – obec Karasín
Vlajka a znak obce Karasín.

Znak a vlajka obce Chořelice (místní část města Litovel)
Znak obce Brocná (místní část obce Skuhrov nad Bělou)
Znak obce Lužec (osada města Raspenava)
Znak obce Obůrka (místní část města Blansko)

I pro Vás rádi navrhneme heraldicky odborně správné a graficky konzistentní návrhy znaku a vlajky Vaší místní části, osady, čtvrti a vesnice, které budou respektovat zásady tvorby komunálních symbolů platné v České republice a budou garantované heraldickou autoritou.

K tomu uvádíme pro úplnost:
Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

·  předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a

·  vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. 

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka