Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ALERION s.r.o.
pro zakázkovou výrobu a prodej

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zakázkovou výrobu, objednávky, kupní smlouvy, smlouvy o dílo a další smlouvy, včetně smluv o dodávce zboží, které má být upraveno podle přání kupujícího nebo objednatele, uskutečněné kupujícími nebo objednateli u společnosti ALERION s.r.o. od 24. května 2019.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího či zhotovitele, kterým je společnost ALERION s.r.o., se sídlem Chaloupkova 1, 612 00 Brno, IČ: 26927365, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 45654 (dále také jen jako prodávající) a kupujících či objednatelů, zákazníků apod. (dále také jen jako kupující).

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

4. Prodávající uvádí ceny výrobků, zboží a služeb ve svých nabídkách zpravidla bez DPH 21%, není-li v nich uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně sazby na příslušný předmět plnění, bude výše DPH upravena na výši dle platných předpisů k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Prodávající uvádí ceny výrobků, zboží a služeb zpravidla bez přepravného a balného, jako EXW Brno, sídlo a prodejna Chaloupkova 1 nebo sklad Košinova 75, není-li v nabídkách uvedeno jinak. Přepravné vychází z obvyklých cen přepravců a balné odpovídá výši požadované ochrany zboží toho kterého typu, velikosti a provedení a budou k přepravovanému zboží prodávajícím připočítány. Ceny přepravného a balného zveřejňuje prodávající také v ceníku na www.alerion.cz.

6. Prodávající má právo na zálohu kupní ceny nebo ceny díla, která je splatná před započetím práce a bude vyúčtována kupujícímu s okamžitou splatností, není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující zálohovou fakturu neuhradí, posouvá se tím termín plnění zakázky.

7. Kupující se po převzetí výrobku, zboží nebo služby zavazuje uhradit kupní cenu nebo cenu díla, případně její zbývající část (po odečtení uhrazené zálohy) na základě prodávajícím vystaveného a doručeného daňového dokladu (faktury) se splatností 10 dní od jejího vystavení na jeho bankovní účet v něm uvedený.

II. Grafické podklady pro výrobu

1. Kupující je povinen prodávajícímu dodat pro zhotovení výrobku nebo služby na zakázku současně s objednávkou grafické podklady pro výrobu s těmito parametry:

• Pro tisk přímých barev - soubor s podklady ve vektorech (křivkách) s veškerými obsaženými objekty realizovaný v programech Corel Draw nebo Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop, vždy s nutnou specifikací odstínů barev podle vzorníku Pantone C nebo U, HKS – N nebo vzorníku RAL.

• Rastrové motivy jednoduché - kvalitní podklady co do jasu, ostrosti, a barevnosti v tiskové kvalitě min. 400 dpi a poměru 1:10 (např. u vlajek), u menších rozměrů v poměru 1:1 (např. stolní vlaječky).

• Rastrové motivy vícevrstvé - jednotlivé vrstvy bez sloučení, písma ponechaná v samostatné vrstvě převedené do křivek a se všemi rastry (obrázky) v tiskové kvalitě min. 400 dpi.

2. Pokud kupující tyto grafické podklady nutné pro zhotovení zakázky prodávajícímu současně s objednávkou nedodá, posouvá se tím termín plnění zakázky. Pokud dodané grafické podklady nemají požadované parametry, prodávající je sám upraví a připočítá kupujícímu náklady na jejich pořízení v hodinové sazbě 690,- Kč / hodina bez DPH 21%, s čímž kupující souhlasí. Stejná sazba platí při přímém objednání zpracování grafických podkladů u prodávajícího.

3. Všechny barevné odstíny materiálů používaných pro slavnostní vyšívané vlajky, prapory, znaky a stuhy, jako jsou Satén, Samet, Samet Premium a Samet Exclusive, jsou uvedeny s označením jejich jména ve vzornících těchto materiálů a jsou pro výrobu komunálních znaků a vlajek v ČR vybírány prodávajícím s ohledem na závaznost slovních popisů znaků a vlajek (heraldika a vexilologie nerozlišují odstíny barev) dle rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny nebo historických popisů (tzv. blasonů) v základních barvách, není-li dohodnuto jinak.

III. Grafický náhled

1. Prodávající zpravidla vyhotovuje pro účely kontroly, schválení nebo výběru varianty tzv. předvýrobní grafický náhled výrobku (grafický náhled), který zasílá a předkládá kupujícímu ke schválení (e-mailem, poštou nebo osobně). Kupující je povinen se ke grafickému náhledu vyjádřit s ohledem na smluvený termín plnění co nejdříve, což znamená schválit ho nebo požádat o jeho korekturu, případně vybrat variantu, a to e-mailem nebo poštou. Kupující bere na vědomí, že termín plnění zakázky je prodávajícím vždy uváděn včetně přiměřeného času nutného pro vytvoření grafického náhledu a jeho schválení, je povinen prodávajícímu poskytnout při schvalování součinnost a v případě svého prodlení se schvalováním grafického náhledu nad dobu přiměřenou se tak i posouvá termín plnění zakázky.

2. Předložené grafické náhledy je kupující povinen schválit do 3 dnů, u vyšívaných znaků, vlajek, praporů a stuh pak do 7 dní od jejich vytvoření a zaslání, není-li stanoveno nebo dohodnuto odlišně, jinak je kupující v prodlení. V případě, že je kupující se schválením grafického náhledu v prodlení nebo prodávajícímu neposkytne pro schválení nutnou součinnost nebo neschválí-li v případě vyžádané korektury ani třetí předložený grafický návrh výrobku, a je-li na toto prodávajícím upozorněn (e-mailovou zprávou nebo telefonicky), považuje se poslední odeslaný grafický návrh zaslaný kupujícímu dnem zaslání upozornění za jím schválený. V případě předložení více variant grafických náhledů kupujícímu je výběr závazné varianty výrobku na prodávajícím, ta se okamžikem výběru stává schváleným grafickým náhledem.

3. Schválený grafický náhled se stává okamžikem jeho schválení kupujícím závaznou součástí objednávky, zakázky, kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo a je závazným podkladem pro výrobu. Na pozdější námitky kupujícího nebo odchylky od skutečného provedení nemůže být po schválení brán zřetel, ledaže může prodávající ještě zasáhnout bez vynaložení dalších nákladů do výrobního procesu.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávajícím předkládané grafické návrhy, jeho dílčí prvky, kompozice a technická řešení jsou autorským dílem nebo jiným duševním právem prodávajícího a kupující je nemůže oprávněně užít nikde jinde, než v rámci objednávek, smluv a zakázek realizovaných u prodávajícího.

5. Má-li výrobek prodávajícího obsahovat ochranné známky nebo jiná duševní práva, je kupující povinen vybavit prodávajícího oprávněním disponovat s takovým předmětem plnění po celou dobu od přípravy výroby do předání výrobku kupujícímu.

6. Prodávající při výrobě použije kvalitní materiály a výrobní metody odpovídající stavu jeho technické vyspělosti tak, aby byl výrobek odpovídal objednávce, obvyklému účelu jeho užívání a standardům provedení, tvarů, rozměrů, barev a technických detailů. S ohledem na technické možnosti výroby a vlastnosti používaných materiálů je stanovena tolerance rozměrů, barev a mechanicko-fyzikálních hodnot u výrobků ve vztahu ke grafickému náhledu nebo technickému popisu v rozpětí ± 5 % a taková odchylka není považována za vadu, což platí i pro vzorek výrobku ve srovnání se sériovou výrobu.

7. Prodávající prohlašuje, že výrobek nebo zboží bude po nabídkou stanovenou dobu způsobilý pro použití k obvyklému účelu, zpravidla nejméně 6 měsíců od jeho dodání. Za účelem správného zacházení dodává prodávající kupujícímu návod na použití výrobku a zboží nebo sděluje instrukce k jejich používání. Prodávající neodpovídá za vady výrobku a škodu, pokud byl používán v rozporu návodem nebo instrukcemi, stejně tak pokud byl užíván nepřiměřeným způsobem, byl nevhodně umístěn nebo uchycen, poškozen nevhodnou manipulací, třetími osobami, působením nepříznivých povětrnostních podmínek nebo jeho poškození úměrně odpovídá době a podmínkám jeho použití (přirozené opotřebení).

8. Kupující souhlasí s označením výrobku a zboží obchodní značkou, logem či ochrannou známkou prodávajícího a kontaktními údaji, zapracovanými vhodně do výrobku a zboží v přiměřeném rozsahu a velikosti (např. odznak, všitý štítek, malý dotisk nebo ražba na zadní straně). Kupující dává prodávajícímu souhlas s využitím fotografií zhotoveného výrobku pro obvyklé dokumentační a prezentační účely, zejména v obchodních a propagačních materiálech a na webových stránkách.

IV. Expedice a dodání

1. Prodávající po vyhotovení výrobky připraví k expedici a bude e-mailem nebo telefonicky informovat kupujícího a současně je prostřednictvím přepravce odešle na adresu (sídlo) kupujícího (či jinou adresu dle smlouvy). Prodávající splní svou povinnost dodat výrobek či službu předáním kupujícímu, resp. jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě. Kupující je povinen poskytnout veškerou součinnost při přebírání výrobku, zboží nebo služby od prodávajícího, resp. při jeho doručování přepravcem. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození předmětu plnění nebo ztrátě z přepravních obalů a ihned na místě případné poškození či ztrátu oznámit přepravci. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel. Prodávající poskytne kupujícímu potřebné podklady pro uplatňování nároků z vad přepravy kupujícím na přepravci. K přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění dochází v místě jeho předání prvnímu přepravci k přepravě kupujícímu. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zjištěné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího zákonným způsobem. Výrobky a zboží dodané prodávajícím zůstávají v jeho vlastnictví až do okamžiku úplného zaplacení kupujícím.

V. Řešení sporů

1. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz. Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000 Kč (plus přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.

VI. Ochrana osobních údajů

1. S osobními údaji je prodávajícím, jakožto jejich správcem, zacházeno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). Bližší podmínky jsou správcem údajů uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů, které za tímto účelem vydává.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. května 2019.

Prodávající: ALERION s.r.o., Mgr. Tomáš Pokorný, jednatel

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka