Sedm kroků, se kterými vám pomůže naše heraldická kancelář

V České republice má už více než 85 % měst a obcí schválen k oficiálnímu užívaní svůj obecní znak a vlajku. Od roku 2018 k nim patří i obec Křepice, pro kterou vyhotovil návrh komunálních symbolů náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík. A jak vyhotovení znaku a vlajky probíhá? Pojďme se na celý proces vzniku těchto výsostných insignií podívat krok po kroku.
Sedm kroků, se kterými vám pomůže naše heraldická kancelář

1. Návštěva heraldické kanceláře

Heraldický znak obce Křepice.Celý proces návrhu a žádosti o udělení znaku se skládá z několika dílčích kroků. Nejlepším řešením je svěřit se do péče zkušené kanceláře v čele s heraldikem. Ten má patřičné vzdělání v oboru heraldiky (znaky, erby) a vexilologie (prapory a vlajky), disponuje přístupem do historických archivů a v průběhu vzniku znaku neopomene žádnou z důležitých formalit. Při tvorbě návrhu komunálních symbolů (znaku a vlajky) obce Křepice vycházel náš pan heraldik Zdeněk Kubík především z důležitých historických i geografických reálií, včetně konkrétního přání a výběru obce.

2. Pátráme v archívech

V první fázi heraldik pátrá, zda neexistuje dobové znakové privilegium nebo zpráva o něm a tam popsaný tzv. blasonovaný znak, ze kterého by mohl při návrhu znaku vycházet. Prochází archivní fondy, depozita, pečetní sbírky i historickou literaturu. I v této fázi už musí myslet na dodržování závazných heraldických a vexilologických pravidel v budoucí podobě. Zásadní je kromě odborného vzdělaní a letité zkušenosti také umění myslet „heraldicky a současně graficky“, jedině tak mohou vzniknout opravdu hodnotné návrhy, které obstojí i pro budoucí věky.

Vlajka obce Křepice.

3. Hledáme, co je pro vaši obec typické

Do znaku obce lze vykreslit vše, co ji svým způsobem charakterizuje, vystihuje a odlišuje od ostatních. Samostatný motiv může představovat i název obce, který se nazývá tzv. „mluvícím znamením“. Do znaku lze ale promítnout i místní geografické reálie, přírodní, kulturní či historické zajímavosti a pamětihodnosti. Podmínkou pro schválení znaku je umět tyto atributy symbolizovat dle závazných heraldických pravidel.

Samolepky se znakem a názvem Křepic.

4. Navrhujeme, kreslíme, symbolizujeme

Před samotnou tvorbou znaku heraldik připravuje ideový nástin, kde v podrobném textovém výkladu vysvětluje koncepci znaku a odůvodňuje výběr symboliky. Poté už přichází na řadu umělecko-heraldické ztvárnění, které je jedinečným dílem. Heraldik zde uplatňuje nejen svůj přirozený talent, ale i historické znalosti a kreativitu, přitom se však stále drží zmiňovaných pravidel. Kapli tak například zobrazuje atributem světce, skálu trojvrším, louku zelenou patou štítu či návrším, vodní toky vlnitým dělením apod.

Slavnostní vyšívaný znak v malém provedení Křepic.Ikonografický význam navrženého obecního znaku Křepic je pak následující: Modrý štít (s figurami pluhu a hvězd ze staré pečeti) je již používán na hasičském praporu, proto byl ponechán. Heroldská figura stříbrného (tj. bílého) vlnitého břevna jasně evokuje Křepický potok i rybník na něm ležící. Obecné figury tří zlatých (tj. žlutých) hvězd jsou převzaté z historické pečeti obce, stejně tak i obecná figura pluhu bez kol (archetypálního symbolu venkova a zemědělství). Základní heraldickou hvězdou, kdy není třeba počet hrotů uvádět, je právě hvězda šestihrotá (tj. šesticípá), v popisu znaku se musí zmínit pouze vyšší nebo nižší počet hrotů než je šest. Obecné figury dvou stříbrných (tj. bílých) lilií evokují atribut Panny Marie. Jedna lilie připomíná nejstarší vrchnost (první písemnou zprávu o obci), tj. Loucký klášter (zdejší mariánskou baziliku a symboliku všech premonstrátských klášterů s francouzskými liliemi), druhá pak zdejší kapli Panny Marie Lurdské (tj. patronku obce).

5. a 6. Schvalování a převzetí z rukou předsedy PS ČR

Slavnostní předávání symbolů Praha 17.9.2018.Finální heraldický návrh se předkládá k diskuzi představitelům obce
a čeká se na finální schválení či další provádění drobných konečných úprav. Tento proces je někdy velice krátký a konstruktivní, mnohdy se ale taková jednání mohou protáhnout. Vždy záleží na samotné obci a její schopnosti dojít společného konsenzu. Slavnostnímu aktu předchází příprava všech potřebných podkladů, dokumentů a příloh nutných k podání žádosti. Heraldický návrh znaku a vlajky musí být nejprve projednán ve sněmovním Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, který jej doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny k udělení. Ten následně vydá tzv. rozhodnutí o udělení znaku a vlajky. Od této chvíle se vaše obec, město či městys může prezentovat krásným způsobem svým novým znakem a vlajkou.

7. Výroba nových obecních insignií

Udělení nových symbolů k užívání je významným historickým milníkem. Jejich poselství si zaslouží důstojné ztvárnění.  Ucelená kolekce symbolů je pomyslnou třešinkou na dortu, stejně jako jejich uvedení do života, které můžete spojit s nezapomenutelnou oslavou (žehnání, uvádění do života, setkání rodáků, hody, pouť, dožínky, posvícení apod.).

Vyšívané komunální symboly, znak a vlajka, obce Křepice.

Úkolem heraldika je převést představy obce či města co nejvíce do symbolické podoby.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka