Navrženo, vyrobeno…

Kněžičky jsou jedna z nejstarších vesnic v ČR ležící v okrese Nymburk. V minulém roce náš heraldik a vexilolog Zdeněk Kubík navrhl pro tuto obec komunální symboly, tedy znak a vlajku.
Navrženo, vyrobeno…

Pečetní znamení vladyky Zikmunda z Kněžiček z roku 1418.Při jejich tvorbě vycházel především z pečeti místního vladyky Zikmunda z Kněžiček z roku 1418. A to jak v případě hlavní heroldské čili geometrické figury tzv. vydutého klínu, tak i obecné figury dvou býčích rohů, patrných na přilbě jeho rodového erbu. Zároveň připomínají společně se zelenou barvou zdejší velkou oboru. Obecná figura knížecí čepice pak odkazuje na jméno Kněžiček, pocházející od staroslovanského termínu „kňaz“, kterým se označoval vladař (kníže a zeměpán) nebo kněz (duchovní představený). Jedná se tak o heraldické tzv. mluvící znamení, název vyjádřený symbolem, ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ čili „jméno znamení“. Poslední obecná figura obilného klasu symbolizuje úrodný zemědělský charakter katastru a připomíná i „logotyp“ klasů, používaný na webu obecního úřadu.

Návrh a realizace symbolů (znaku a vlaky) obce Kněžičky.

Blason znaku tedy zní:
Ve zlatém štítě zelený vydutý klín mezi dvěma černými rohy. V klínu vyrůstající zlatý obilný klas se dvěma listy převýšený knížecí čepicí.

Návrh vlajky obce Kněžičky.

Popis vlajky:
Návrh na stožár vztyčované obecní vlajky, nebo praporu pevně spojovaného s žerdí, opakuje všechny výše popsané tinktury a figury jejich vexilologickou derivací ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 a pouze býčí rohy nahrazuje černými diagonálními pruhy. Jedná se proto o tzv. heraldicko-vexilologickou vlajku (prapor), jejíž výhodou je především díky opakujícímu se tzv. mluvícímu znamení knížecí čepice i figuře obilného klasu nezaměnitelnost a snadná identifikovatelnost, že náleží ke komunálním symbolům Kněžiček.

Saténové tištěné stolní vlaječky vyhotovené pro obec Kněžičky. Stolní vlaječky se znakem a názvem obce.

Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce Kněžičky.Představitelé obce svěřili naší společnosti i konečnou výrobu produktů, které nesou nově navržený heraldický obecní znak. Jedná se o smaltovaný ovál, stolní vlaječky a úřední razítko.

Alerion. Tradice tvoří symboly, symboly vyjadřují prestiž.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka